Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:27

New American Standard Version
1 John 2:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As for you, the anointing which you received from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you; but as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in Him.
NA26 – καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε (5627) ἀπ αὐτοῦ μένει (5719) ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε (5719) ἵνα τις διδάσκῃ (5725) ὑμᾶς· ἀλλ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει (5719) ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν (5748) καὶ οὐκ ἔστιν (5748) ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και υμεις το χρισμα ο [ ελαβετε (5627) απ αυτου μενει (5719) εν υμιν και ου χρειαν εχετε (5719) ινα τις διδασκη (5725) υμας αλλ ως το αυτου χρισμα διδασκει (5719) υμας περι παντων και αληθες εστιν (5719) και ουκ εστιν (5719) ψευδος και καθως εδιδαξεν (5656) υμας μενετε (5719) | ελαβετε (5720) ] εν αυτω
PES – ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܺܝ ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile