Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:22

New American Standard Version
1 John 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
NA26 – Τίς ἐστιν (5748) ψεύστης εἰ μὴ ἀρνούμενος (5740) ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν (5748) Χριστός; οὗτός ἐστιν (5748) ἀντίχριστος, ἀρνούμενος (5740) τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.
WH – τις εστιν (5719) ο ψευστης ει μη ο αρνουμενος (5740) οτι ιησους ουκ εστιν (5719) ο χριστος ουτος εστιν (5719) ο αντιχριστος ο αρνουμενος (5740) τον πατερα και τον υιον
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܟ݁ܳܦ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile