Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:21

New American Standard Version
1 John 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie is of the truth.
NA26 – οὐκ ἔγραψα (5656) ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε (5758) τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ ὅτι οἴδατε (5758) αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. (5748)
WH – ουκ εγραψα (5656) υμιν οτι ουκ οιδατε (5758) την αληθειαν αλλ οτι οιδατε (5758) αυτην και οτι παν ψευδος εκ της αληθειας ουκ εστιν (5719)
PES – ܠܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile