Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:20

New American Standard Version
1 John 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you have an anointing from the Holy One, and you all know.
NA26 – καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε (5719) ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε (5758) πάντες.
WH – και υμεις χρισμα εχετε (5719) απο του αγιου [ | και ] οιδατε (5758) παντες
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܦ݂ܳܪܫܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܠܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile