Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:11

New American Standard Version
1 John 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness, and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes.
NA26 – δὲ μισῶν (5723) τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν (5748) καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, (5719) καὶ οὐκ οἶδεν (5758) ποῦ ὑπάγει, (5719) ὅτι σκοτία ἐτύφλωσεν (5656) τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.
WH – ο δε μισων (5723) τον αδελφον αυτου εν τη σκοτια εστιν (5719) και εν τη σκοτια περιπατει (5719) και ουκ οιδεν (5758) που υπαγει (5719) οτι η σκοτια ετυφλωσεν (5656) τους οφθαλμους αυτου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܣܰܡܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile