Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:9

New American Standard Version
1 Corinthians 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written in the Law of Moses, "" ." God is not concerned about oxen, is He?
NA26 – ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, (5769) Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. (5723) μὴ τῶν βοῶν μέλει (5904) τῷ θεῷ;
WH – εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται (5769) ου [ φιμωσεις (5692) | κημωσεις (5692) ] βουν αλοωντα (5723) μη των βοων μελει (5719) τω θεω
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܠܽܘܡ ܬ݁ܰܘܪܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܡܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܪܶܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile