Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:24

New American Standard Version
1 Corinthians 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do you not know that those who run in a race all run, but {only} one receives the prize? Run in such a way that you may win.
NA26 – Οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες (5723) πάντες μὲν τρέχουσιν, (5719) εἷς δὲ λαμβάνει (5719) τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε (5720) ἵνα καταλάβητε. (5632)
WH – ουκ οιδατε (5758) οτι οι εν σταδιω τρεχοντες (5723) παντες μεν τρεχουσιν (5719) εις δε λαμβανει (5719) το βραβειον ουτως τρεχετε (5720) ινα καταλαβητε (5632)
PES – ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܰܕ݂ܺܝܳܘܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܢܳܣܶܒ݂ ܠܳܗ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܰܪ݈ܛܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile