Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:2

New American Standard Version
1 Corinthians 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If to others I am not an apostle, at least I am to you; for you are the seal of my apostleship in the Lord.
NA26 – εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ (5748) ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· (5748) γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε (5748) ἐν κυρίῳ.
WH – ει αλλοις ουκ ειμι (5719) αποστολος αλλα γε υμιν ειμι (5719) η γαρ σφραγις μου της αποστολης υμεις εστε (5719) εν κυριω
PES – ܘܶܐܢ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܘܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile