Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:17

New American Standard Version
1 Corinthians 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if I do this voluntarily, I have a reward; but if against my will, I have a stewardship entrusted to me.
NA26 – εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, (5719) μισθὸν ἔχω· (5719) εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. (5769)
WH – ει γαρ εκων τουτο πρασσω (5719) μισθον εχω (5719) ει δε ακων οικονομιαν πεπιστευμαι (5769)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile