Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:1

New American Standard Version
1 Corinthians 9:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord?
NA26 – Οὐκ εἰμὶ (5748) ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ (5748) ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; (5758) οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε (5748) ἐν κυρίῳ;
WH – ουκ ειμι (5719) ελευθερος ουκ ειμι (5719) αποστολος ουχι ιησουν τον κυριον ημων εορακα (5758) ου το εργον μου υμεις εστε (5719) εν κυριω
PES – ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܺܐܪܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܝ ܒ݁ܡܳܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile