Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:9

New American Standard Version
1 Corinthians 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But take care that this liberty of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.
NA26 – βλέπετε (5720) δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται (5638) τοῖς ἀσθενέσιν.
WH – βλεπετε (5720) δε μη πως η εξουσια υμων αυτη προσκομμα γενηται (5638) τοις ασθενεσιν
PES – ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile