Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:36

New American Standard Version
1 Corinthians 7:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if any man thinks that he is acting unbecomingly toward his virgin {daughter,} if she is past her youth, and if it must be so, let him do what he wishes, he does not sin; let her marry.
NA26 – Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν (5721) ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει (5719) ἐὰν (5753) ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει (5719) γίνεσθαι, (5738) θέλει (5719) ποιείτω· (5720) οὐχ ἁμαρτάνει· (5719) γαμείτωσαν. (5720)
WH – ει δε τις επι την παρθενον νομιζει (5719) εαν υπερακμος και οφειλει (5719) γινεσθαι (5738) θελει (5719) ποιειτω (5720) ουχ αμαρτανει (5719)
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܒ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܙܰܒ݂ܢܳܗ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ݁ܳܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܘܳܠܝܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܺܝܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܘܰܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile