Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:21

New American Standard Version
1 Corinthians 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Were you called while a slave? Do not worry about it; but if you are able also to become free, rather do that.
NA26 – δοῦλος ἐκλήθης; (5681) μή σοι μελέτω· (5720) ἀλλ εἰ καὶ δύνασαι (5736) ἐλεύθερος γενέσθαι, (5635) μᾶλλον χρῆσαι. (5663)
WH – δουλος εκληθης (5681) μη σοι μελετω (5720) αλλ ει και δυνασαι (5736) ελευθερος γενεσθαι (5635) μαλλον χρησαι (5663)
PES – ܐܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܬ݂ܚܰܪܳܪܽܘ ܓ݁ܒ݂ܺܝ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile