Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:17

New American Standard Version
1 Corinthians 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Only, as the Lord has assigned to each one, as God has called each, in this manner let him walk. And so I direct in all the churches.
NA26 – Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν (5656) κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν (5758) θεός, οὕτως περιπατείτω· (5720) καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. (5731)
WH – ει μη εκαστω ως [ μεμερικεν (5758) | εμερισεν (5656) ] ο κυριος εκαστον ως κεκληκεν (5758) ο θεος ουτως περιπατειτω (5720) και ουτως εν ταις εκκλησιαις πασαις διατασσομαι (5731)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile