Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:14

New American Standard Version
1 Corinthians 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband; for otherwise your children are unclean, but now they are holy.
NA26 – ἡγίασται (5769) γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται (5769) γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, (5748) νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. (5748)
WH – ηγιασται (5769) γαρ ο ανηρ ο απιστος εν τη γυναικι και ηγιασται (5769) η γυνη η απιστος εν τω αδελφω επει αρα τα τεκνα υμων ακαθαρτα εστιν (5719) νυν δε αγια εστιν (5719)
PES – ܡܩܰܕ݁ܰܫ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܛܰܡܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile