Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:11,34

New American Standard Version
1 Corinthians 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (but if she does leave, she must remain unmarried, or else be reconciled to her husband), and that the husband should not divorce his wife.
NA26 – ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, (5681) μενέτω (5720) ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω (5649) καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. (5721)
WH – εαν δε και χωρισθη (5686) μενετω (5720) αγαμος η τω ανδρι καταλλαγητω (5649) και ανδρα γυναικα μη αφιεναι (5721)
PES – ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘܫ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܘ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 7:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {his interests} are divided. The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.
NA26 – καὶ μεμέρισται. (5769) καὶ γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ (5719) τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· δὲ γαμήσασα (5660) μεριμνᾷ (5719) τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ (5661) τῷ ἀνδρί.
WH – και μεμερισται (5769) και η γυνη η αγαμος και η παρθενος μεριμνα (5719) τα του κυριου ινα η (5725) αγια [ [και] | και ] τω σωματι και τω πνευματι η δε γαμησασα (5660) μεριμνα (5719) τα του κοσμου πως αρεση (5661) τω ανδρι
PES – ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܳܢܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܳܗ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܪܳܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܫܦ݁ܰܪ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile