Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:2

New American Standard Version
1 Corinthians 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you not know that the saints will judge the world? If the world is judged by you, are you not competent {to} {constitute} the smallest law courts?
NA26 – οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; (5692) καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται (5743) κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε (5748) κριτηρίων ἐλαχίστων;
WH – η ουκ οιδατε (5758) οτι οι αγιοι τον κοσμον κρινουσιν (5692) και ει εν υμιν κρινεται (5743) ο κοσμος αναξιοι εστε (5719) κριτηριων ελαχιστων
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܕ݁ܺܝܢܶܐ ܕ݁ܰܩܕ݁ܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile