Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:1

New American Standard Version
1 Corinthians 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints?
NA26 – Τολμᾷ (5719) τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων (5723) πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι (5745) ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;
WH – τολμα (5719) τις υμων πραγμα εχων (5723) προς τον ετερον κρινεσθαι (5745) επι των αδικων και ουχι επι των αγιων
PES – ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܘܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile