Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:12

New American Standard Version
1 Corinthians 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what have I to do with judging outsiders? Do you not judge those who are within {the church?}
NA26 – τί γάρ μοι τοὺς ἔξω (5719) κρίνειν; (5721) οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; (5719)
WH – τι γαρ μοι τους εξω κρινειν (5721) ουχι τους εσω υμεις κρινετε (5719)
PES – ܡܳܐ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܪܳܝܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܕ݂ܰܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܽܘܢܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile