Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:1

New American Standard Version
1 Corinthians 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It is actually reported that there is immorality among you, and immorality of such a kind as does not exist even among the Gentiles, that someone has his father's wife.
NA26 – Ὅλως ἀκούεται (5743) ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. (5721)
WH – ολως ακουεται (5743) εν υμιν πορνεια και τοιαυτη πορνεια ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ωστε γυναικα τινα του πατρος εχειν (5721)
PES – ܣܳܟ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile