Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:5

New American Standard Version
1 Corinthians 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore do not go on passing judgment before the time, {but wait} until the Lord comes who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of {men's} hearts; and then each man's praise will come to him from God.
NA26 – ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, (5720) ἕως ἂν ἔλθῃ (5632) κύριος, ὃς καὶ φωτίσει (5692) τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει (5692) τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται (5695) ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.
WH – ωστε μη προ καιρου τι κρινετε (5720) εως αν ελθη (5632) ο κυριος ος και φωτισει (5692) τα κρυπτα του σκοτους και φανερωσει (5692) τας βουλας των καρδιων και τοτε ο επαινος γενησεται (5695) εκαστω απο του θεου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܓ݂ܳܠܶܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile