Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:14

New American Standard Version
1 Corinthians 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children.
NA26 – Οὐκ ἐντρέπων (5723) ὑμᾶς γράφω (5719) ταῦτα, ἀλλ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· (5723)
WH – ουκ εντρεπων (5723) υμας γραφω (5719) ταυτα αλλ ως τεκνα μου αγαπητα [ νουθετων (5723) | <νουθετων> (5723) ]
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܒ݂ܗܶܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܡܰܪܬ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser: