Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:9

New American Standard Version
1 Corinthians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we are God's fellow workers; you are God's field, God's building.
NA26 – θεοῦ γάρ ἐσμεν (5748) συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. (5748)
WH – θεου γαρ εσμεν (5719) συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε (5719)
PES – ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܘܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile