Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:2

New American Standard Version
1 Corinthians 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able {to receive it.} Indeed, even now you are not yet able,
NA26 – γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, (5656) οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. (5711) ἀλλ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, (5736)
WH – γαλα υμας εποτισα (5656) ου βρωμα ουπω γαρ εδυνασθε (5711) αλλ ουδε [ [ετι] | ετι ] νυν δυνασθε (5736)
PES – ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile