Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:18

New American Standard Version
1 Corinthians 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise in this age, he must become foolish, so that he may become wise.
NA26 – Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ (5719) σοφὸς εἶναι (5750) ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, (5634) ἵνα γένηται (5638) σοφός.
WH – μηδεις εαυτον εξαπατατω (5720) ει τις δοκει (5719) σοφος ειναι (5721) εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω (5634) ινα γενηται (5638) σοφος
PES – ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܰܢ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile