Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:1

New American Standard Version
1 Corinthians 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.
NA26 – Κἀγὼ ἐλθὼν (5631) πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον (5627) οὐ καθ ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων (5723) ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ.
WH – καγω ελθων (5631) προς υμας αδελφοι ηλθον (5627) ου καθ υπεροχην λογου η σοφιας καταγγελλων (5723) υμιν το μυστηριον του θεου
PES – ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܪܳܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile