Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:5

New American Standard Version
1 Corinthians 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that in everything you were enriched in Him, in all speech and all knowledge,
NA26 – ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε (5681) ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,
WH – οτι εν παντι επλουτισθητε (5681) εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܥܬ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile