Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:28

New American Standard Version
1 Corinthians 1:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are,
NA26 – καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο θεός, τὰ μὴ ὄντα, (5752) ἵνα τὰ ὄντα (5752) καταργήσῃ, (5661)
WH – και τα αγενη του κοσμου και τα εξουθενημενα (5772) εξελεξατο (5668) ο θεος [ [και] | ] τα μη οντα (5723) ινα τα οντα (5723) καταργηση (5661)
PES – ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܨܺܝܪ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܡܰܣܠܰܝܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile