Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:27

New American Standard Version
1 Corinthians 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong,
NA26 – ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ (5725) τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ (5725) τὰ ἰσχυρά,
WH – αλλα τα μωρα του κοσμου εξελεξατο (5668) ο θεος ινα καταισχυνη (5725) τους σοφους και τα ασθενη του κοσμου εξελεξατο (5668) ο θεος ινα καταισχυνη (5725) τα ισχυρα
PES – ܐܶܠܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܰܒ݂ܗܶܬ݂ ܠܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܰܒ݂ܗܶܬ݂ ܠܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile