Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:14,16

New American Standard Version
1 Corinthians 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius,
NA26 – εὐχαριστῶ (5719) τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα (5656) εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,
WH – ευχαριστω (5719) [ | [τω θεω] ] οτι ουδενα υμων εβαπτισα (5656) ει μη κρισπον και γαιον
PES – ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܰܟ݁ܪܺܝܣܦ݁ܳܘܣ ܘܰܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other.
NA26 – ἐβάπτισα (5656) δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα (5758) εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. (5656)
WH – εβαπτισα (5656) δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα (5758) ει τινα αλλον εβαπτισα (5656)
PES – ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile