Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:7

New American Standard Version
1 Corinthians 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I do not wish to see you now {just} in passing; for I hope to remain with you for some time, if the Lord permits.
NA26 – οὐ θέλω (5719) γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, (5629) ἐλπίζω (5719) γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι (5658) πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος ἐπιτρέψῃ. (5661)
WH – ου θελω (5719) γαρ υμας αρτι εν παροδω ιδειν (5629) ελπιζω (5719) γαρ χρονον τινα επιμειναι (5658) προς υμας εαν ο κυριος επιτρεψη (5661)
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܘܚܰܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܡܳܪܝ ܡܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile