Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:10

New American Standard Version
1 Corinthians 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if Timothy comes, see that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's work, as I also am.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἔλθῃ (5632) Τιμόθεος, βλέπετε (5720) ἵνα ἀφόβως γένηται (5638) πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται (5736) ὡς κἀγώ·
WH – εαν δε ελθη (5632) τιμοθεος βλεπετε (5720) ινα αφοβως γενηται (5638) προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται (5736) ως [ εγω | καγω ]
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile