Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:6,51

New American Standard Version
1 Corinthians 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After that He appeared to more than five hundred brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep;
NA26 – ἔπειτα ὤφθη (5681) ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν (5719) ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν· (5681)
WH – επειτα ωφθη (5681) επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ εξ ων οι πλειονες μενουσιν (5719) εως αρτι τινες δε εκοιμηθησαν (5681)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed,
NA26 – ἰδοὺ (5628) μυστήριον ὑμῖν λέγω· (5719) πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα, (5701) πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, (5691)
WH – ιδου (5640) μυστηριον υμιν λεγω (5719) παντες ου κοιμηθησομεθα (5701) παντες δε αλλαγησομεθα (5691)
PES – ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܠܰܘ ܟ݁ܽܠܰܢ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile