Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:6

New American Standard Version
1 Corinthians 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After that He appeared to more than five hundred brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep;
NA26 – ἔπειτα ὤφθη (5681) ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν (5719) ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν· (5681)
WH – επειτα ωφθη (5681) επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ εξ ων οι πλειονες μενουσιν (5719) εως αρτι τινες δε εκοιμηθησαν (5681)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile