Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:9

New American Standard Version
1 Corinthians 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air.
NA26 – οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, (5632) πῶς γνωσθήσεται (5701) τὸ λαλούμενον; (5746) ἔσεσθε (5704) γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. (5723)
WH – ουτως και υμεις δια της γλωσσης εαν μη ευσημον λογον δωτε (5632) πως γνωσθησεται (5701) το λαλουμενον (5746) εσεσθε (5695) γαρ εις αερα λαλουντες (5723)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܦ݂ܰܫܩܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܘܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܐܰܪ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile