Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:16

New American Standard Version
1 Corinthians 14:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Otherwise if you bless in the spirit {only,} how will the one who fills the place of the ungifted say the ""Amen" at your giving of thanks, since he does not know what you are saying?
NA26 – ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς (5725) ἐν πνεύματι, ἀναπληρῶν (5723) τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ (5692) τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις (5719) οὐκ οἶδεν; (5758)
WH – επει εαν ευλογης (5725) [εν] πνευματι ο αναπληρων (5723) τον τοπον του ιδιωτου πως ερει (5692) το αμην επι τη ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις (5719) ουκ οιδεν (5758)
PES – ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܢ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܪܽܘܚ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile