Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:15,26

New American Standard Version
1 Corinthians 14:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What is {the outcome} then? I will pray with the spirit and I will pray with the mind also; I will sing with the spirit and I will sing with the mind also.
NA26 – τί οὖν ἐστιν; (5748) προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ (5692) τῷ πνεύματι, ψαλῶ (5692) δὲ καὶ τῷ νοΐ.
WH – τι ουν εστιν (5719) προσευξομαι (5695) τω πνευματι προσευξομαι (5695) δε και τω νοι ψαλω (5692) τω πνευματι ψαλω (5692) [ [δε] | δε ] και τω νοι
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܨܰܠܶܐ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܘܶܐܨܰܠܶܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܡܰܕ݁ܰܥܝ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܡܰܕ݁ܰܥܝ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 14:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What is {the outcome} then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification.
NA26 – Τί οὖν ἐστιν, (5748) ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, (5741) ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, (5719) διδαχὴν ἔχει, (5719) ἀποκάλυψιν ἔχει, (5719) γλῶσσαν ἔχει, (5719) ἑρμηνείαν ἔχει· (5719) πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. (5737)
WH – τι ουν εστιν (5719) αδελφοι οταν συνερχησθε (5741) εκαστος ψαλμον εχει (5719) διδαχην εχει (5719) αποκαλυψιν εχει (5719) γλωσσαν εχει (5719) ερμηνειαν εχει (5719) παντα προς οικοδομην γινεσθω (5737)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘܫܳܩܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile