Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:11

New American Standard Version
1 Corinthians 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things.
NA26 – ὅτε ἤμην (5713) νήπιος, ἐλάλουν (5707) ὡς νήπιος, ἐφρόνουν (5707) ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην (5711) ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα (5754) ἀνήρ, κατήργηκα (5758) τὰ τοῦ νηπίου.
WH – οτε ημην (5710) νηπιος ελαλουν (5707) ως νηπιος εφρονουν (5707) ως νηπιος ελογιζομην (5711) ως νηπιος οτε γεγονα (5754) ανηρ κατηργηκα (5758) τα του νηπιου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܛܠܶܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile