Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:6

New American Standard Version
1 Corinthians 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There are varieties of effects, but the same God who works all things in all {persons.}
NA26 – καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, (5748) δὲ αὐτὸς θεός, ἐνεργῶν (5723) τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.
WH – και διαιρεσεις ενεργηματων εισιν (5719) [ και ο | ο δε ] αυτος θεος ο ενεργων (5723) τα παντα εν πασιν
PES – ܘܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile