Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:13

New American Standard Version
1 Corinthians 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.
NA26 – καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, (5681) εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. (5681)
WH – και γαρ εν ενι πνευματι ημεις παντες εις εν σωμα εβαπτισθημεν (5681) ειτε ιουδαιοι ειτε ελληνες ειτε δουλοι ειτε ελευθεροι και παντες εν πνευμα εποτισθημεν (5681)
PES – ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ ܠܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܥܡܰܕ݂ܢ ܐܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܢ ܐܰܪܡܳܝܶܐ ܘܶܐܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠܰܢ ܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܫܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile