Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:32

New American Standard Version
1 Corinthians 11:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when we are judged, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world.
NA26 – κρινόμενοι (5746) δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόμεθα, (5743) ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. (5686)
WH – κρινομενοι (5746) δε υπο [ του | [του] ] κυριου παιδευομεθα (5743) ινα μη συν τω κοσμω κατακριθωμεν (5686)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬ݂ܪܕ݂ܳܝܽܘ ܡܶܬ݂ܪܕ݂ܶܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile