Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:22

New American Standard Version
1 Corinthians 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What! Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this I will not praise you.
NA26 – μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε (5719) εἰς τὸ ἐσθίειν (5721) καὶ πίνειν; (5721) τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, (5719) καὶ καταισχύνετε (5719) τοὺς μὴ ἔχοντας; (5723) τί εἴπω (5632) ὑμῖν; ἐπαινέσω (5661) ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. (5719)
WH – μη γαρ οικιας ουκ εχετε (5719) εις το εσθιειν (5721) και πινειν (5721) η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε (5719) και καταισχυνετε (5719) τους μη εχοντας (5723) τι ειπω (5632) υμιν επαινεσω (5661) υμας εν τουτω ουκ επαινω (5719)
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܳܣܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܰܒ݂ܗܬ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܰܒ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile