Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:17

New American Standard Version
1 Corinthians 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But in giving this instruction, I do not praise you, because you come together not for the better but for the worse.
NA26 – Τοῦτο δὲ παραγγέλλων (5723) οὐκ ἐπαινῶ (5719) ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. (5736)
WH – τουτο δε παραγγελλων (5723) ουκ επαινω (5719) οτι ουκ εις το κρεισσον αλλα εις το ησσον συνερχεσθε (5736)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܒ݂ܨܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܚܶܬ݁ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile