Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:14

New American Standard Version
1 Corinthians 11:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him,
NA26 – οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει (5719) ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ (5725) ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν, (5748)
WH – ουδε η φυσις αυτη διδασκει (5719) υμας οτι ανηρ μεν εαν κομα (5725) ατιμια αυτω εστιν (5719)
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܽܘ ܟ݁ܝܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܣܰܥܪܶܗ ܨܰܥܪܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile