Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:7

New American Standard Version
1 Corinthians 10:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be idolaters, as some of them were; as it is written, "" , ."
NA26 – μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, (5737) καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται, (5769) Ἐκάθισεν (5656) λαὸς φαγεῖν (5629) καὶ πεῖν, (5629) καὶ ἀνέστησαν (5656) παίζειν. (5721)
WH – μηδε ειδωλολατραι γινεσθε (5737) καθως τινες αυτων ωσπερ γεγραπται (5769) εκαθισεν (5656) ο λαος φαγειν (5629) και πειν (5629) και ανεστησαν (5656) παιζειν (5721)
PES – ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦ݁ܠܰܚܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܘܩܳܡܘ ܠܡܶܫܬ݁ܥܳܝܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile