Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:33

New American Standard Version
1 Corinthians 10:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as I also please all men in all things, not seeking my own profit but the {profit} of the many, so that they may be saved.
NA26 – καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, (5719) μὴ ζητῶν (5723) τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν. (5686)
WH – καθως καγω παντα πασιν αρεσκω (5719) μη ζητων (5723) το εμαυτου συμφορον αλλα το των πολλων ινα σωθωσιν (5686)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܫܳܦ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܕ݁ܢܺܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile