Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:29

New American Standard Version
1 Corinthians 10:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I mean not your own conscience, but the other {man's;} for why is my freedom judged by another's conscience?
NA26 – συνείδησιν δὲ λέγω (5719) οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται (5743) ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;
WH – συνειδησιν δε λεγω (5719) ουχι την εαυτου αλλα την του ετερου ινα τι γαρ η ελευθερια μου κρινεται (5743) υπο αλλης συνειδησεως
PES – ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܝ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile