Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:10

New American Standard Version
1 Corinthians 10:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nor grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer.
NA26 – μηδὲ γογγύζετε, (5720) καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, (5656) καὶ ἀπώλοντο (5639) ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.
WH – μηδε γογγυζετε (5720) καθαπερ τινες αυτων εγογγυσαν (5656) και απωλοντο (5639) υπο του ολοθρευτου
PES – ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܪܛܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܛܶܢܘ ܘܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܚܰܒ݁ܠܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile