Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:1

New American Standard Version
1 Corinthians 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea;
NA26 – Οὐ θέλω (5719) γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν (5713) καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, (5627)
WH – ου θελω (5719) γαρ υμας αγνοειν (5721) αδελφοι οτι οι πατερες ημων παντες υπο την νεφελην ησαν (5707) και παντες δια της θαλασσης διηλθον (5627)
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܒ݂ܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile