Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2986 - λαμπρός

Transliteration
lamprós
Phonetics
lam-pros'
Origin
from the same as (G2985)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
4:16,497
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
λαμπάς
 
Next Entry
λαμπρότης
Definition   
Thayer's
  1. shining
    1. brilliant
    2. clear, transparent
  2. splendid, magnificent
    1. splendid things i.e. luxuries or elegancies in dress or style
Frequency Lists
Verse Results
KJV (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
NAS (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
HCS (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
BSB (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
ESV (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
WEB (9)
Luke 1
Acts 1
James 2
Revelation 5
Liddell-Scott-Jones Definitions

λαμπρός, ά, όν,

fem. - ή in (Il. 17.269, Hom. Epigr. 3.3), but - ά in Hes. Th. 19, 371:

1. bright, radiant, of the sun and stars, λ. φάος ἠελίοιο Il. 1.605; ἀστήρ 4.77; - ότατος, of Sirius, 22.30 (and of the same, λαμπρὸν παμφαίνῃσι 5.6); λαμπρὰ σελήνη Hes.ll.cc., cf. Th. 7.44; πρὶν ἡμέραν λ. γενέσθαι D.H. 3.27; of the eyes, S. OT 1483, E. Hec. 1045, etc., v. infr. 11.3; of metallic bodies, λ. φάλοι, κόρυθες, Il. 13.132, 17.269: neut. as Adv., θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες 13.265.

2. of white cloths and the like, bright, λαμπρὸς δ' ἦν ἠέλιος ὥς [ὁ χιτών ] Od. 19.234; δέρμα.. -ότατον λευκότητι Hdt. 4.64; λ. ἐσθής, = Lat. toga candida, Plb. 10.5.1.

3. of water, clear, limpid, A. Eu. 695, Hp. Aër. 5, X. HG 5.3.19; of air, λ. ἠήρ Hp. Aër. 15; αἰθήρ E. Med. 829 (Sup., lyr.).

4. of sound or voice, clear, distinct, Pl. Phlb. 51d, D. 19.199; λαμπρὰ κηρύσσειν E. Heracl. 864; φωνὴ -οτέρα Arist. HA 545a12; opp. φ. ἀσαφής, Id. Aud. 801b22; λαμπρὸν ἀνολολύξαι Plu. 2.768d; cf. λάμπω 1.2.

5. metaph., of vigorous action, λ. ἄνεμος a keen wind, Hdt. 2.96, cf. A. Ag. 1180; λ. ἤδη καὶ μέγας καθιείς swooping down like a fresh and mighty breeze, Ar. Eq. 430, cf. 760; λαμπρὸς φανήσεται he will come furiously forth, E. Heracl. 280; λ. μάχη a keenly contested battle, Plb. 10.12.5; - ότερος κίνδυνος Id. 1.45.9. Adv. - ρῶς, ἐπικείμενοι vigorously, Th. 7.71; utterly, λ. ἡττῆσθαι, λ. περιεστοιχίσθαι, Hld. 4.4, 9.1.

6. metaph. also, clear, manifest, μαρτύρια A. Eu. 797; ταῦτ' ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει S. Tr. 1174; ἴχνη X. Cyn. 5.5; γεγενημένης τῆς νίκης λ. ἤδη Th. 7.55; λ. φυγή decisive, Arr. An. 2.11.3. Adv. - ρῶς, κοὐδὲν αἰνικτηρίως A. Pr. 833; λελυμένων λ. τῶν σπονδῶν Th. 2.7; λ. νικᾶν Arr. An. 2.10.4; λαμπρῶς ἐλέγετο it was said without concealment, Th. 8.67.

II of persons,

1. well-known, illustrious by deeds, station, etc., λ. ἐν τῇσι Ἀθήνῃσι Hdt. 6.125; ἐν τοῖσι πολέμοισι ἐὼν -ότατος Id. 7.154; λ. ἐν [τοῖς κινδύνοις ] D. 19.269; - οτάτους γενομένους τῶν καθ' ἑαυτούς Th. 1.138; ἐξ ἀδόξων γενέσθαι λ. Isoc. 5.89; λ. ἐς γένος E. El. 37; ἐν λόγοις Id. Supp. [902]; as honorary title, - ότατος, = Lat. clarissimus, IG 14.911, 7.91, etc.; of cities, councils, etc., ἡ λαμπρὰ τῶν Μιλησίων μητρόπολις SIG 906 A 4 (iv A. D.), cf. 867.4 (Sup., Ephesus, ii A. D.); of actions, etc., ἔργον οὐδὲν ἀπ' αὐτῶν λ. γίνεται Hdt. 3.72; τὸν βίον λ. ποιεῖσθαι S. OC 1144; τὸ λ. φῶς ἀποσβεννὺς γένους Trag.Adesp. 9.

2. magnificent, munificent, λ. ἐν ταῖς λειτουργίαις Isoc. 3.56, cf. D. 21.153 (Sup.); ὁ λ. καὶ πλούσιος οὗτος ib. 174. Adv. - ρῶς, χορηγεῖν Antipho 2.2.12, Arist. EN 1122b22.

3. bright, joyous, λ. ὥσπερ ὄμματι, of the bearer of good news, S. OT 81, cf. X. HG 4.5.10; λαμπρὸν ἐξέπεμψα with bright hopes, S. El. 1130; λ. ταῖς ἐλπίσιν Jul. Or. 2.64b; also ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, of one clear in conscience, Pi. N. 7.66.

III

1. of outward appearance, splendid, brilliant, νυμφίον.. λ. ὄντα Ar. Pax 859; of a horse, IG 22.956.87, X. Eq. 11.1; in dress, Id. Cyn. 2.4.5 (Sup.); of youthful bloom, ὥρᾳ ἡλικίας λ. Th. 6.54; of healthy look, Hp. Aër. 24; of property, dress, etc., εἴ τί γ' ἔστι λ. καὶ καλόν Ar. Pl. 144, cf. E. Fr. 316.5; κατασκευή X. Smp. 1.4 (Comp.); λ. κάλλος beaming beauty, Pl. Phdr. 250b, etc.: more generally λ. τι ποιεῖν X. Cyr. 5.4.15; τὸ λ. splendour, Pi. N. 8.34; λ. γενέσθαι βουλόμεσθα τοὺς γάμους Euang. 1.3. Adv. - ῶς, opp. λιτῶς, Phld. Mort. 30: Sup. - ότατα X. Cyr. 2.4.1; later - οτάτως JHS 44.26 (Ancyra, ii A. D.).

2. of language, brilliant, τῶν διθυράμβων τὰ λ. Ar. Av. 1388; λ. λέξις ornamental diction, Arist. Po. 1460b4; λόγος Hermog. Id. 1.9. Astrol., of degrees in a zodiacal sign, ἑκάστου ζῳδίου λαμπρὰς μοίρας ἐξέθεντο Heph.Astr. 1.1, al. for Adv. - ρῶς, v. supr. 1.5 and 6, 11.2, 111.1.

Thayer's Expanded Definition

λαμπρός, λαμπρά, λαμπρόν (λάμπω);

a. shining; brilliant: ἀστήρ, Revelation 22:16 (Homer, Iliad 4, 77, etc.); clear, transparent, Revelation 22:1.

b. splendid, magnificent (A. V. gorgeous, bright (see below)): ἐσθής, Luke 23:11; Acts 10:30; James 2:2f; λίνον (L Tr WH λίθον), Revelation 15:6; βύσσινος, ; neuter plural splendid ((R. V. sumptuous)) things, i. e. elegancies or luxuries in dress and style, Revelation 18:14. The word is sometimes used of brilliant and glistening whiteness (hence, λαμπρά τηβεννα, toga candida, Polybius 10, 4, 8; 10, 5, 1); accordingly the Vulg. in Acts 10:30; James 2:2; Revelation 15:6 renders it bycandidas; and some interpreters, following the Vulg. (indutum vestc alba), understand 'white apparel' to be spoken of in Luke 23:11 (A. V. gorgeous; (see above)); cf. Keim, iii., p. 380 note (English translation, vi. 104).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

** λαμπρός , - , -όν

(<λάμπω ),

[in LXX: Tobit 13:11, Wisdom of Solomon 6:12; Wisdom of Solomon 17:20, Sirach 29:22; Sirach 33:13 (Sirach 30:25) Sirach 31:23, Ep. Je 60 *;]

bright, brilliant: ποταμός , Revelation 22:1 (ΕΥ , clear); ἀστήρ , Revelation 22:16; of clothing, brilliant, splendid: Luke 23:11, Acts 10:30, James 2:2-3, Revelation 15:6; Revelation 18:14; Revelation 19:8.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

λαμπρός is used with reference to shields in Michel 248.14 (2nd half iii/B.C.) ἐπιμελε [ ]σθαι. . . ὅπως λαμπα [ ] εἰς τὸν ἀγῶνα παραφέρωνται αἱ ἀσπίδες. An inscr. from Christian times, Preisigke 1190, commemorates the departure of a certain Ταήσαι to the ";shining"; land—Ταήσαι ἐβίωσεν εἴκουσι ὀκτώ, γ (ίνονται) (ἔτη) κ ̄η ̄. Εἰς τὴν λαμπρὰν ἀπῆλθεν. A different ellipsis is seen in the MGr λαμπρά (–), ";Easter."; In Preisigke 4127.3 the adj. is applied to miracles—σημῖά σού τινα λαμπρὰ θεάμενος. With the usage in Luke 23:11, Acts 10:30, James 2:2 f., we may compare Menander Fragm. 669—

ἔξωθέν εἰσιν οἱ δοκοῦντες εὐτυχεῖν

λαμπροί, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι.

The superlative is very common as a title of rank or courtesy, e.g. P Fay 33.11 (A.D. 163) τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τ [ο ]ῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος, P Strass I. 43.1 (A.D. 331) Αὐρηλίᾳ Ῥουφίνᾳ ἡ (l. τῇ) λαμπροτάτῃ, P Oxy I. 87.13 (A.D. 342) [παν ]τῆσαι ἐπὶ τὴ [ν ] λαμπροτ [άτην ] Ἀλεξανδρίαν. The positive is similarly used in ib. 158.2 (vi/vii A.D.) παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν λαμπρὰν γνησίαν ἀδελφότητα, ";I urge you, my true and illustrious brother"; (Edd.). MGr λαμπρός, ";brilliant,"; ";shining.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
λαμπρα λαμπρά λαμπρὰ λαμπρᾷ λαμπραν λαμπράν λαμπρὰν λαμπρον λαμπρόν λαμπρὸν λαμπρος λαμπρός λαμπρὸς lampra lamprà lamprā̂i lampran lampràn lampron lampròn lampros lamprós
adsFree icon
Ads FreeProfile